با ایجاد حساب کاربری دلاری یا تتری، برای هر شارژ خود شش درصد بونوس نقدی دریافت نمایید.